Voorgaande prijslijsten en (eventuele) verkoopvoorwaarden zijn nietig. Alle aan¬biedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro af Eernegem netto, zonder korting noch vracht of verpakking noch andere en zijn vrijblijvend. De BTW is niet inclusief.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar in Euro.

Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopvoorwaarden.

Behoudens andersluidende bepaling vanwege de koper, heeft de verkoper het recht de ontbrekende soorten door de best gelijkende, en de ontbrekende maten door de meest benaderende te vervangen.

Volgende supplementaire prijzen gelden :

1)Aankoop kleine hoeveelheden
Blote wortel + 30% bij aantal per soort < 20
Blote wortel + 50% bij aantal per soort < 10
Container prijs + 20% bij geen volle trays van 1 soort (1 tray = 6 planten van dezelfde soort)
2)Prijs etiketten
Prijs blote wortel is exclusief fotolabel (fotolabel = 0,25 euro)
Prijs containers is inclusief fotolabel
3)Veenmanskisten
Hoog : 3,00 euro
Laag : 2,50 euro
4)CC containers
Huurprijs indien deze niet geruild wordt bij de levering :
per CC container : 0,25 euro per dag
per plaat : 0,04 euro per dag
5)Leveringen
In België : franco vanaf 2.500,00 euro
Anders : op aanvraag
AFBESTELLING
De verkoper kan ten alle tijde een schriftelijk bevestigend order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:

voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald;
bekomen refertes betreffende de aankoper onvoldoende betrouwbaar wordt geacht en dit zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven;
in geval van misgewas of heerkracht zoals ongunstige weersgesteltenis, aan¬houdende vorstperiodes, vorstschade en alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren.
GARANTIES
De verkoper garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van de geleverde planten, hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.

LEVERING
De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering.

Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.

Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende refertes zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in vooraf bepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

CC CONTAINERS
Indien CC containers niet geruild worden bij de levering, rekenen wij hiervoor huur aan (zie hiervoor rubriek “Supplementaire prijzen”).

KLACHTEN
Alle weigeringen en alle klachten bij levering moeten per aangetekend schrijven binnen 3 werkdagen volgend op de aflevering ter kennis van de verkoper gebracht worden, zo niet kan aan de weigering en/of klachten geen enkel gevolg gegeven worden door de verkoper.

Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer moet de koper zijn verhaal richten tot de vervoerder, die alleen verantwoordelijk is, en eventueel tot de verzekeraar, telkens met een kopie aan de verkoper.

BETALING
Alle facturen zijn netto betaalbaar te Eernegem op 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en deze overeenkomst op de factuur is vermeld.

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de gestelde vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2 % per maand tot op de dag van de betaling.

Bovendien dient de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 €.

Bovendien zijn buitenlandse kopers, aan wie wij met ons uitdrukkelijk akkoord in een andere munt dan Euro zouden gefactureerd hebben, verantwoordelijk voor gebeurlijk wisselverlies ten gevolge van een laattijdige betaling, en de verkoper heeft het recht dit wisselverlies bij de koper op te eisen aan de hand van onherroepelijke bankbewijzen.

BEVOEGDHEID
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd of een andere rechtbank naar keuze van de verkoper.

Op alle overeenkomsten en bij eventueel geschil is enkel het Belgische recht van toepassing.

TAAL
Anderstalige versies van onderhavige verkoopvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.